Giáo trình Nuôi trâu, bò thịt

Giáo trình Nuôi trâu, bò thịt

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ NUÔI VÀ PHÒNG, TRỊ BỆNH TRÂU, BÒ
Biên soạn: TS. NGUYỄN TRỌNG KIM (Chủ biên)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2011

Nội dung:

Bài 1. Xác định điều kiện chăn nuôi trâu, bò thịt
1. Xác định chuồng trại nuôi trâu, bò thịt
2. Xác định dụng cụ chăn nuôi trâu, bò thịt

Bài 2. Xác định giống trâu, bò thịt
1. Xác định giống trâu thịt
2. Xác định giống bò thịt
3. Chọn giống trâu, bò thịt

Bài 3. Xác định thức ăn cho trâu, bò thịt
1. Xác định thức ăn thô, xanh cho trâu, bò thịt
2. Xác định thức ăn tinh cho trâu, bò thịt
3. Xác định thức ăn bổ sung

Bài 4. Nuôi bê trước vỗ béo
1. Nuôi bê sau cai sữa
2. Nuôi bê sinh trưởng nhanh
3. Nuôi bê sinh trưởng vừa phải

Bài 5. Nuôi vỗ béo trâu, bò
1. Nuôi vỗ béo bê lấy thịt trắng
2. Nuôi bê vỗ béo bê sớm cai sữa
3. Nuôi vỗ béo bò non
4. Nuôi vỗ béo bò trưởng thành

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi