Giáo trình mô đun Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục (sản xuất giống tôm sú)

Giáo trình mô đun Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục (sản xuất giống tôm sú)

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: LÊ TIẾN DŨNG (Chủ biên)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚ

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị bể nuôi vỗ
1. Vệ sinh bể và dụng cụ
2. Bố trí sục khí, bạt
3. Cấp nước vào bể

Bài 2. Chọn tôm bố mẹ
1. Xác định khối lượng tôm bố mẹ
2. Quan sát ngoại hình của tôm bố mẹ
3. Quan sát trạng thái hoạt động của tôm bố mẹ
4. Kiểm tra cơ quan sinh sản của tôm bố mẹ

Bài 3. Vận chuyển tôm bố mẹ
1. Vận chuyển dụng cụ
2. Vận chuyển kín
3. Vận chuyển hở
4. Xử lý tôm bố mẹ trước khi thả vào bể nuôi

Bài 4. Nuôi vỗ thành thục
1. Thả tôm
2. Cho tôm ăn
3. Cắt mắt tôm
4. Quản lý môi trường bể nuôi

Gửi phản hồi