Kỹ thuật nuôi cá Bớp (Cobia)

Kỹ thuật nuôi cá Bớp (Cobia)

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

1. Đặc điểm sinh học
– Phân loại
– Phân bố, vùng phân bố cá Cobia trên thế giới
2. Tình hình sản xuất
– Sản lượng cá Bớp toàn cầu
3. Sơ đồ sản xuất cá giống (FAO)
– Quy trình sản xuất cá bớp ở Taiwan (Liao, 2004)
– Kinh nghiệm sản xuất từ Việt Nam (Le Xan, 2006)
4. Nuôi cá bớp thịt thương phẩm

Gửi phản hồi