Kỹ thuật nuôi cá Chẽm

Kỹ thuật nuôi cá Chẽm

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

1. Vài đặc điểm sinh học cá chẽm
2. Hiện trạng nghề nuôi cá chẽm
3. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chẽm thịt

Gửi phản hồi