Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt Tập 3

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt Tập 3

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Tài liệu liên quan:

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt -Tập 1

Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt -Tập 2

Kỹ thuật nuôi một số giống cá nước ngọt

 

Tác giả: KS. Ngô Trọng Lư – PGS.TS. Nguyễn Kim Độ
Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 2006

Nội dung:

Phân bố, đặc điểm sinh học, tiêm cho cá đẻ, kỹ thuật sinh sản nhân tạo các loài thủy sản nước ngọt:
1. Cá hô
2. Cá tra dầu
3. Cá cóc
4. Cá chài
5. Cá kết
6. Cá ét mọi
7. Cá mè trôi
8. Cá dầy
9. Cá trơn có nọc
10. Cá hú
11. Cá hồi vân (cá hồi sáng)
12. Cá song nước ngọt
13. Cá bống kèo
14. Cá nheo (cá leo)
15. Rắn ri voi
16. Hến sông

Gửi phản hồi