Giáo trình mô đun: Bảo tồn rừng – Nghề Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên

Trang 1 / 171 

Xem thêm tài liệu khác về  NGHỀ BẢO TỒN, TRỒNG VÀ LÀM GIÀU RỪNG TỰ NHIÊN

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ biên), Ngô Thị Hồng Ngát

 

Nội dung:

Bài 1. Thực trạng rừng Việt Nam
1. Thực trạng rừng ở Việt Nam
2. Giá trị của đa dạng sinh học Việt Nam
3. Suy giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam
4. Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học

Bài 2. Phân loại rừng
1. Phân loại rừng
2. Các hệ sinh thái rừng Việt Nam

Bài 3. Điều tra rừng
1. Giới thiệu một số chỉ tiêu trong điều tra rừng
2. Các bước đi tính chỉ tiêu điều tra rừng bằng phương pháp cây bình quân

Bài 4. Chọn loài cây bảo tồn
1. Đặc điểm của thực vật
2. Các loài cây có giá trị đặc biệt đang nguy cấp hoặc hết sức nguy cấp
3. Các loài có giá trị kinh tế cao, đang nguy cấo và mới được gây trồng
4. Giới thiệu một số loài cây có giá trị
– Thông hai lá dẹt
– Thông năm lá Đà Lạt
– Chò chỉ
– Gõ đỏ
– Gõ mật
– Giáng hương quả to
– Đỉnh tùng
– Bách xanh
– Căm xe
– Cẩm lai Bà Rịa
– Dó giấy
– Dẻ tùng sọc trắng hẹp
– Hoàng đàn
– Kim giao
– Lim xanh
– Pơ mu
– Lát hoa

Bài 5. Khái quát về bảo tồn, nuôi dưỡng rừng
1. Khái niệm bảo tồn rừng
2. Các hình thức bảo tồn rừng
3. Khoanh nuôi, bảo vệ rừng
4. Xúc tiến tái sinh rừng
5. Khái niệm về nuôi dưỡng rừng

Gửi phản hồi