Giáo trình mô đun: Chuẩn bị hóa chất và môi trường vi nhân giống – Nghề Vi nhân giống cây lâm nghiệp

Trang 1 / 72 

Xem thêm tài liệu khác về  CÂY LÂM NGHIỆP

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề vi nhân giống cây lâm nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Văn Vượng (chủ biên), TS. Nghiêm Xuân Hội, ThS. Vũ Thị Tâm, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nguyên

 

Nội dung:

Bài 1. Xác định các loại hóa chất dùng trong vi nhân giống
1. Vai trò, đặc tính lý hóa học và sinh học của các hóa chất dùng trong vi nhân giống
2. Phân loại hóa chấy trong vi nhân giống
3. Danh mục các hóa chất dùng trong vi nhân giống

Bài 2. Pha chế hóa chất và bảo quản dung dịch mẹ
1. Cách pha hóa chất và bảo quản hóa chất
2. Cách pha chế dung dịch mẹ và cách bảo quản dung dịch mẹ

Bài 3. Pha chế và bảo quản môi trường vi nhân giống
1. Danh mục hóa chất dùng trong pha chế một số môi trường phổ biến
2. Công thức và cách pha chế môi trường vi nhân giống
3. Khử trùng môi trường vi nhân giống
4. Các phương pháp bảo quản môi trường vi nhân giống

Gửi phản hồi