Giáo trình mô đun: Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống -Nghề Vi nhân giống cây lâm nghiệp

Trang 1 / 51 

Xem thêm tài liệu khác về  CÂY LÂM NGHIỆP

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề vi nhân giống cây lâm nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: TS. Nguyễn Văn Vượng (chủ biên), TS. Nghiêm Xuân Hội, ThS. Nguyễn Chí Thành

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị vi nhân giống
1. Thiết bị, dụng cụ rửa và cất nước
2. Thiết bị, dụng cụ sấy hấp sấy, khử trùng
3. Thiết bị, dụng cụ chuẩn bị môi trường
4. Thiết bị, dụng cụ cấy vô trùng
5. Thiết bị, dụng cụ nuôi mẫu cấy

Bài 2. Chuẩn bị vật liệu vi nhân giống
1. Ý nghĩa của công tác chuẩn bị vật liệu vi nhân giống
2. Chuẩn bị cây giống gốc để lấy vật liệu vi nhân giống

Bài 3. Tổ chức, sắp xếp dây chuyền vi nhân giống
1. Phòng điều hành (phòng làm việc)
2. Phòng kho hóa chất và cân đong hóa chất (phòng pha hóa chất)
3. Phòng pha chế môi trường
4. Phòng hấp sấy (phòng khử trùng)
5. Phòng rửa dụng cụ
6. Phòng kho đựng dụng cụ
7. Phòng cấy vô trùng
8. Phòng nuôi sau cấy
9. Khu vực huấn luyện cây mô

Gửi phản hồi