Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng đậu tương, lạc

 

Giáo trình Chuẩn bị trước gieo trồng - Trồng đậu tương, lạc

Xem trước tài liệu: Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng đậu tương, lạc

  

Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG ĐẬU TƯƠNG, LẠC
Biên soạn: TS. NGHIÊM XUÂN HỘI (Chủ biên) – THs. NGUYỄN THỊ MỸ YẾN – TS. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP – THs. LÊ DUY THÀNH

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

 

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị giống đậu tương và lạc trước khi gieo trồng

1. Chuẩn bị giống đậu tương
2. Chuẩn bị giống lạc
3. Lượng giống cần để gieo
4. Kiểm tra tỷ lệ nảy mầm của hạt
5. Xử lý hạt giống trước khi gieo trồng

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng đậu tương và lạc

1. Chọn đất trồng đậu tương và lạc
2. Vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo trồng
3. Xử lý đất trồng đậu tương và lạc
4. Kỹ thuật làm đất trồng đậu tương và lạc

Bài 3. Kỹ thuật làm đất trồng đậu tương và lạc

Gửi phản hồi