Giáo trình mô đun: Trồng keo, bạch đàn – Nghề Trồng keo, bồ đề, bạch đàn làm nguyên liệu giấy

 

Giáo trình mô đun Trồng keo, bạch đàn - Nghề Trồng keo, bồ đề, bạch đàn làm nguyên liệu giấy

Xem trước tài liệu: Giáo trình mô đun: Trồng keo, bạch đàn – Nghề Trồng keo, bồ đề, bạch đàn làm nguyên liệu giấy

  

Xem thêm tài liệu khác về  NGHỀ TRỒNG KEO, BỒ ĐỀ, BẠCH ĐÀN LÀM NGUYÊN LIỆU GIẤY

 

Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng keo, bồ để, bạch đàn làm nguyên liệu giấy
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Nguyễn Tiến Ly (chủ biên), ThS. Vũ Ngọc Hà, KS. Nguyễn Văn Nam

 

Nội dung:

Bài 1. Điều kiện gây trồng keo, bạch đàn

1. Đặc điểm sinh học, công dụng và điều kiện gây trồng cây Keo
2. Đặc điểm sinh học và công dụng của cây Bạch đàn

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng rừng keo, bạch đàn

1. Xử lý thực bì
2. Làm đất trồng rừng
3. An toàn lao động khi chuẩn bị đất trồng rừng

Bài 3. Kỹ thuật trồng keo, bạch đàn

1. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, nguyên liệu
2. Bứng và vận chuyển cây
3. Kỹ thuật trồng

Bài 4. Chăm sóc và bảo vệ rừng keo, bạch đàn

1. Chăm sóc rừng keo, bạch đàn
2. Bảo vệ rừng keo, bạch đàn

Gửi phản hồi