Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi cá nước ngọt – NXB Nông Nghiệp

Trang 1 / 212 

Xem thêm tài liệu khác về  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

Nội dung: 

Chương 1. Sự đa dạng của hệ sinh thái thủy vực
1. Các thành phần của môi trường
2. Hệ sinh thái
– Hệ sinh thái nước ngọt
– Hệ sinh thái nước lợ
– Hệ sinh thái nước mặn

Chương 2. Tính chất vật lý của môi trường nước
1. Ánh sáng và môi trường nước
– Sự phân phối năng lượng mặt trời
– Sự xâm nhập của ánh sáng vào cột nước
– Năng lượng nhiệt
– Sự phân tầng nhiệt độ
– Sự phân chia các vùng trong thủy vực
– Chuyển động của nước
2. Độ đục, độ trong
– Tính chất của độ đục, độ trong
– Nguồn gốc độ đục
– Ảnh hưởng của độ đục
– Kiểm soát và quản lý độ đục
3. Màu nước
4. Mùi
5. Vị

Chương 3. Đặc tính hóa học của môi trường nước
1. Thành phần hóa học của nước thiên nhiên
2. pH
3. Cacbon Dioxide (CO2)
4. Oxygen (O2)
5. Hydrogen Sulfide (H2S)
6. Methane (CH4)
7. Nitrogen (N2)
8. Lân (Phosphorus)
9. Silic
10. Sắt và Mangan
11. Các ion tham gia quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu

Chương 4. Đặc tính nền đáy ao
1. Nguồn gốc bùn ao/ phù sa trong ao đất
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lắng tụ
3. Điện thế oxy hóa khử (redox)
4. Vật chất hữu cơ trong bùn
5. Sự phân hủy của vật chất hữu cơ
6. Đất đáy ao

Chương 5. Dinh dưỡng và các quá trình sinh học
1. Thành phần dinh dưỡng trong thực vật ở biển và nước ngọt
2. Nguồn và quá trình cung cấp dinh dưỡng cho môi trường nước
3. Chu trình dinh dưỡng trong thủy vực
4. Chu kỳ sinh học và các quá trình
5. Bậc dinh dưỡng và chuỗi/lưới thức ăn
6. Giàu dinh dưỡng hóa và nhiễm bẩn thủy vực

Chương 6. Quản lý chất lượng nước
1. Tiêu chuẩn chọn điểm, chất lượng nước và đất
2. pH thấp và bón vôi
3. Bón phân
4. Sục khí và luân chuyển nước
5. Xử lý và tái sử dụng nước
6. Khử trùng

Chương 7. Phân tích chất lượng nước
1. Ứng dụng thuyết phân tử UV-VIS trong phân tích các yếu tố chất lượng nước
2. Phương pháp thu và bảo quản mẫu
3. Phương pháp phân tích một số chỉ tiêu môi trường nước

Gửi phản hồi