Giáo trình Sinh thái rừng – Đại học Lâm Nghiệp

 

Giáo trình Sinh thái rừng - Đại học Lâm Nghiệp

Xem trước tài liệu: Giáo trình Sinh thái rừng – Đại học Lâm Nghiệp

  

Xem thêm tài liệu về  SINH THÁI

 

Biên soạn: PGS.TS. Hoàng Kim Ngũ, GS.TS. Phùng Ngọc Lan
Trường Đại học Lâm Nghiệp
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2005

 

Nội dung:

Phần 1. Cơ sở sinh thái học
Chương 1. Khái niệm, nội dung sinh thái học

1. Sinh thái học là một môn khoa học về nơi sống
2. Sự phân chia các bậc tổ chức sinh vật và những vấn đề sinh thái
3. Những vấn đề nghiên cứu về sinh thái
4. Hoàn cảnh, hoàn cảnh sinh thái và phân loại các nhân tố sinh thái

Chương 2. Những quy luật cơ bản trong sinh thái học

1. Những quy luật cơ bản tác dụng nhân tố sinh thái đối với quần xã sinh vật rừng
2. Quy luật cơ bản về tác dụng của rừng đối với hoàn cảnh sinh thái
3. Sự biến đổi phản ứng của sinh vật đối với tác động của nhân tố sinh thái theo không gian và thời gian
4. Hoàn cảnh và tác động của các nhân tố hoàn cảnh
5. Quy luật tác động của các nhân tố vô sinh ở các bậc sinh học
6. Vai trò sinh thái của các nhân tố sinh vật
7. Vai trò sinh thái của các nhân tố sinh vật

Chương 3. Quần thể, quần xã, hệ sinh thái và sinh quyển

1. Quần thể sinh vật (Population) và các đặc trưng của nó
2. Quần xã sinh vật (community)
3. Hệ sinh thái (Escosystem)
4. Các vấn đề sinh thái toàn cầu và phát triển bền vững

Phần 2. Sinh thái rừng
Chương 4. Khái niệm chung về hệ sinh thái rừng

1. Ý nghĩa của rừng đối với đời sống xã hội
2. Khái niệm chung về sinh thái rừng và rừng
3. Đặc trưng của hệ sinh thái rừng
4. Sự khác nhau giữa rừng và công viên
5. Thành phần của quần xã thực vật rừng và những đặc trưng của lâm phần

Chương 5. Sinh thái quần xã Thực vật rừng

1. Mối quan hệ giữa quần xã thực vật rừng và thành phần khí hậu
2. Mối quan hệ giữa quần xã thực vật rừng và đất
3. Mối quan hệ giữa quần xã thực vật rừng và nhân tố sinh vật
4. Lửa là một nhân tố sinh thái

Chương 6. Cấu trúc và phân bố quần xã thực vật rừng

1. Khái niệm và đặc điểm cơ bản của quần xã thực vật rừng nhiệt đới
2. Tổ thành loài quần xã thực vật rừng
3. Cấu trúc quần xã thực vật rừng
4. Phân bố quần xã thực vật rừng trên trái đất

Chương 7. Động thái quần  xã thực vật rừng

1. Tái sinh rừng
2. Sinh trưởng và phát triển của quần xã thực vật rừng
3. Diễn thế rừng

Chương 8. Phân loại quần xã thực vật rừng

1. Phân loại lập địa rừng
2. Phân loại quần xã thực vật rừng
3. Phân loại quần xã thực vật rừng ở Việt Nam
4. Ý nghĩa lâm học của các kiểu rừng

Chương 9. Ứng dụng sinh thái rừng trong sản xuất lâm nghiệp

1. Phát triển bền vững
2. Phát triển lâm nghiệp bền vững
3. Kinh doanh nông lâm kết hợp
4. Xây dựng mô hình rừng hỗn giao nhiều tầng (công trình sinh thái)
5. Quản lý hệ sinh thái rừng

Gửi phản hồi