Giáo trình Trồng trọt đại cương – Nguyễn Văn Minh

 

Xem trước tài liệu: Giáo trình Trồng trọt đại cương – Nguyễn Văn Minh

 Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Khoa Nông Nghiệp & TNTN

 

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu chung

Nông học là gì?
Giới thiệu về phân loại các cây trồng chính
Sự quan trọng của cây trồng

Chương 2. Các tiến trình sinh lý cơ bản ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng

Quang hợp
Hô hấp
Biến dưỡng bà yêu cầu dinh dưỡng khoáng
Thoát hơi nước

Chương 3. Các yếu tố môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng

Giới thiệu
Các yếu tố khí hậu
Dộ dài ngày (Quang kỳ)
Bước sóng (hay độ dài sóng)
Giáng thủy và mưa
Gió
Nhiệt độ không khí
Ẩm độ không khí
Bốc hơi
Thời vụ canh tác
Yếu tố thủy văn (sông ngòi, lũ, thủy triều)
Yếu tố đất đai

Chương 4. Các biện pháp kỹ thuật cơ bản trong sản xuất cây trồng

Cơ cấu cây trồng hay canh tác tổng hợp
Chuẩn bị đất canh tác
Giống và vật liệu trồng
Phương pháp gieo trồng, mật độ, khoảng cách
Quản lý nước
Biện pháp chăm sóc khác
Quản lý độ phì đất và bón phân
Thu hoạch và sau thu hoạch

Gửi phản hồi