Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao – NXB Lao động xã hội

 

Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao - NXB Lao động xã hội

Xem trước tài liệu: Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao – NXB Lao động xã hội

  

Xem thêm tài liệu khác về  TRỒNG NGÔ

 

Tác giả: TS. Phạm Thị Tài, PGS.TS. Trương Đích
Trung tâm Nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, 2005

 

Nội dung Ebook Kỹ thuật trồng ngô giống mới năng suất cao:

Phần 1. Các vùng trồng ngô, mùa vụ sản xuất ngô ở Việt Nam

Phần 2. Các giống ngô mới năng suất cao

1. Đặc điểm chính của các nhóm giống ngô
– Giống ngô thụ phấn tự do (Maize open pollinated Varicty)
– Giống ngô lai (Maize Hybrid)
2. Giới thiệu các giống ngô mới
– Các giống ngô thụ phấn tự do
– Các giống ngô lai quy ước
– Các giống ngô lai không quy ước
– Bắp non
– Các giống ngô đường
– Các giống ngô rau

Phần 3. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc

1. Kỹ thuật gieo trồng
– Chọn giống ngô tốt năng suất cao có thời gian sinh trưởng phù hợp
– Đảm bảo thời vụ gieo tốt nhất của từng vùng
– Đất trồng ngô
– Khoảng cách và mật độ gieo
2. Chăm sóc và phòng trị sâu bệnh
– Phân bó cho ngô
– Chăm sóc
– Phòng trừ sâu bệnh
3. Thu hoạch

Gửi phản hồi