Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Đồ án – Đánh giá khả năng sinh trưởng và cho sữa của bò lai hướng sữa F1, F2, F3 nuôi tại Ba Vì

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đồ án tốt nghiệp
Thực hiện: Hoàng Đức Mạnh – KN901Nội dung:

Phần 1. Mở đầu
Phần 2. Tổng quan tài liệu:
2.1. Tình hình chăn nuôi bò sữa
2.1.1. Tình hình chăn nuôi bò sữa trên thế giới
2.1.2. Tình hình chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam
2.2. Bò lai hướng sữa Việt Nam
2.2.1. Sự hình thành, phát triển và hướng sử dụng của bò lai hướng sữa

Phần 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Khả năng sinh trưởng của đàn bò lai hướng sữa (F1, F2, F3)
3.2.2. Khả năng sản xuất sữa của đàn bò lai hướng sữa (F1, F2, F3)
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Khả năng sinh trưởng của bò lai hướng sữa
3.3.2. Khả năng sản xuất sữa của bò lai hướng sữa
3.4. Xử lý số liệu

Phần 4. Kết quả và thảo luận

Gửi phản hồi