Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Dinh dưỡng gia súc

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PSG.TS. LÊ ĐỨC NGOAN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆPNội dung:

CHƯƠNG I. GIA SÚC VÀ THỨC ĂN CỦA GIA SÚC
I. Khái niệm
1.1. Thức ăn là gì?
1.2. Dinh dưỡng là gì?
1.3. Chất dinh dưỡng là gì
II. Thành phần thức ăn
Chất dinh dưỡng
2.1. Nước
2.2. Vật chất khô
III. Phân tích thức ăn
3.1. Các phương pháp phân tích gần đúng
3.2. Các phương pháp phân tích hiện đại

CHƯƠNG II. NƯỚC VÀ NHU CẦU NƯỚC CỦA GIA SÚC
I. Chức năng của nước
1.1. Nước và trao đổi chất của cơ thể
1.2. Nước trao đổi
1.3. Nước và sự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể
1.4. Sự hấp thu nước
1.5. Nước cơ thể
1.6. Thay đổi nước (Water turnover)
1.7. Nguồn nước
1.8. Sự mất nước
1.9. Điều chỉnh uống nước
II. Nhu cầu nước
2.1. Yếu tố khẩu phần ăn
2.2. Yếu tố môi trường
2.3. Lượng nước hàng ngày
2.4. Hạn chế nước uống
2.5. Chất lượng nước

CHƯƠNG III. CACBON HYDRAT
I. Khái niệm về cacbon hydrat
II. Phân loại Cacbon hydrat
2.1. Monosaccarit
2.2. Oligosaccarit
2.3. Polysaccarit (Glycan)

CHƯƠNG IV. LIPIT
I. Khái niệm, phân loại và chức năng của Lipit
1.1. Khái niệm về lipit
1.2. Chức năng của lipit
1.3. Phân loại lipit
II. Tiêu hóa và hấp thu lipit
2.1. Gia súc dạ dày đơn
2.2. Gia súc nhai lại
III. Tích lũy mỡ
3.1. Nguồn thức ăn tác động đến tích lũy mỡ cơ thể ở gia súc dạ dày đơn
3.2. Nguồn thức ăn tác động đến mỡ sữa và mỡ cơ thể ở động vật nhai lại

CHƯƠNG V. TIÊU HÓA VÀ HẤP THU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
I. Tiêu hóa ở gia súc dạ dày đơn
1.1. Tiêu hóa ở miệng
1.2. Tiêu hóa ở dạ dày
1.3. Tiêu hóa ở ruột non
1.4. Tiêu hóa ở ruột già
1.5. Tiêu hóa ở lợn con
1.6. Tiêu hóa ở gia cầm
1.7. Hấp thu các chất dinh dưỡng ở gia súc dạ dày đơn
II. Tiêu hóa ở động vật nhai lại
2.1. Đặc điểm cấu tạo đường tiêu hóa và đặc điểm tiêu hóa
2.2. Vi sinh vật dạ cỏ
2.3. Tiêu hóa carbohydrate
2.4. Tiêu hóa protein
2.5. Phân giải và chuyển hóa mỡ ở dạ cỏ
2.6. Tổng hợp vitamin ở dạ cỏ
2.7. Các động thái tiêu hóa ở gia súc nhai lại

CHƯƠNG VI. PROTEIN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PROTEIN CỦA THỨC ĂN
I. Khái niệm protein
II. Phân loại protein trong thức ăn
2.1. Protein
2.2. N phi protein (Non Protein Nitrogen – NPN)
2.3. Amin
2.4. Amit
III. Các phương pháp xác định giá trị protein
3.1.Protein thô (Crush Protein)
3.2. Protein thuần (True Protein)
3.3. Protein tiêu hóa (Digestible Crude Protein)
3.4. Các chỉ số protein dùng cho lợn và gia cầm
3.5. Protein lý tưởng (Ideal Protein)
3.6. Chỉ số protein dùng cho gia súc nhai lại

CHƯƠNG VII. TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG CỦA THỨC ĂN
I. Trao đổi năng lượng
1.1. Khái niệm chung về trao đổi năng lượng
1.2. Chuyển hóa năng lượng của thức ăn
1.3. Hiệu suất sử dụng năng lượng trao đổi
II. Hệ thống ước tính và biểu thị giá trị năng lượng
2.1. Hệ thống tổng các chất dinh dưỡng tiêu hóa (Total Digestible Nutrients – TDN)
2.2. Hệ thống đương lượng tinh bột (Starch Equivalent System – SES)
2.3. Hệ thống NEF của Đức
2.4. Hệ thống đơn vị thức ăn của Pháp
2.5. Hệ thống biểu thị giá trị năng lượng ở UK
2.6. Đơn vị thức ăn của Việt Nam

CHƯƠNG VIII. VITAMIN
I. Khái niệm về Vitamin
II. Vitamin tan trong dầu
2.1. Vitamin A
2.2. Vitamin D
2.3. Vitamin E
2.4. Vitamin K
III. Vitamin tan trong nước
3.1. Vitamin nhóm B

CHƯƠNG IX. CHẤT KHOÁNG
I. Khái niệm chung về chất khoáng
II. Khoáng đa lượng
2.1. Canxi (Ca)
2.2. Phôtpho (P)
2.3. Natri (Na) và Clo (Cl)
2.4. Kali (K)
2.5. Manhê (Mg)
2.6. Lưu huỳnh (S)
III. Khoáng vi lượng
3.1. Sắt (Fe)
3.2. Đồng (Cu)
3.3. Coban (Co)
3.4. Kẽm (Zn)
3.5. Mangan (Mn)
3.6. Iốt (I)
3.7. Selen (Se)
3.8. Flo (F)
3.9. Arsen (As)

CHƯƠNG X. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN
I. Cân bằng chất
1.1. Cân bằng nitơ
1.2. Cân bằng cacbon
II. Tỷ lệ tiêu hóa
2.2. Khái niệm tỷ lệ tiêu hóa
2.2. Các phương pháp xác định tỷ lệ tiêu hóa

CHƯƠNG XI. NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA GIA SÚC
I. Khái niệm về nhu cầu dinh dưỡng
II. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc duy trì
2.1. Trao đổi cơ bản
2.2. Trạng thái duy trì và ý nghĩa
2.3. Nhu cầu năng lượng
2.4. Nhu cầu protein
2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu duy trì
III. Nhu cầu sinh trưởng
3.1. Đặc điểm sinh trưởng
3.2. Nhu cầu năng lượng sinh trưởng
3.3. Nhu cầu protein cho sinh trưởng
3.4. Nhu cầu khoáng cho sinh trưởng
IV. Nhu cầu cho sinh sản
4.1. Đặc điểm sinh sản và ảnh hưởng của dinh dưỡng
4.2. Nhu cầu của gia súc đực sinh sản
4.3. Kích thích tăng sinh sản (Flushing)
4.4. Nhu cầu dinh dưỡng gia súc cái mang thai
V. Nhu cầu cho tiết sữa
5.1. Đặc điểm và sự hình thành sữa
5.2. Năng suất và thành phần sữa
5.3. Nhu cầu dinh dưỡng cho bò sữa
5.4. Nhu cầu cho lợn nái nuôi con
VI. Nhu cầu của gia cầm đẻ trứng
6.1. Đặc điểm của gia cầm đẻ trứng
6.2. Nhu cầu dinh dưỡng của gia cầm đẻ trứng

CHƯƠNG XII. THU NHẬN THỨC ĂN
I. Các khái niệm
1.1. Thu nhận thức ăn
1.2. Điều chỉnh lượng ăn vào
II. Lượng ăn vào của gia súc dạ dày đơn
2.1. Trung tâm điều khiển
2.2. Quan sát cảm quang (Sensory appriasal)
2.3. Các yếu tố sinh lý
2.4. Thiếu chất dinh dưỡng
2.5. Chọn lựa thức ăn
III. Lượng ăn vào ở gia súc nhai lại
3.1. Thuyết đồng hóa, điều nhiệt và lipit
3.2. Cảm quang
3.3. Yếu tố vật lý
3.4. Trạng thái sinh lý
IV. Dự đoán lượng ăn vào

Gửi phản hồi