Đồ án – Hiện trạng chăn nuôi trâu và khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn nghé tại xã Vân Hoà-huyện Ba Vì-TP Hà Nội

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đồ án tốt nghiệp đại học
Thực hiện: Nguyễn Đức Hải – Khóa 9
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Hải Phòng – tháng 6 năm 2009Nội dung:

Phần thứ nhất: Mở đầu

Phần thứ hai: Tổng quan tài liệu
2.1. Sơ lược về sự thuần hóa và nguồn gốc của trâu nhà
2.2. Các loài trâu
– Trâu đầm lầy
– Trâu sông (River Buffalo)
2.3. Tình hình chăn nuôi trâu
2.4. Đặc điểm sinh trưởng của trâu

Phần thứ ba: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.3. Phương pháp xử lý số liệu

Phần thứ tư: Kết quả và thảo luận
4.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Vân Hòa – Ba Vì – TP. Hà Nội
4.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp của xã Vân Hòa – Ba Vì – TP. Hà Nội
4.3. Hiện trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho chăn nuôi trâu tại xã Vân Hòa – Ba Vì – TP. Hà Nội
4.4. Tình hình chăn nuôi trâu của xã Vân Hòa – Ba Vì – TP. Hà Nội
4.5. Khảo sát sự sinh trưởng đàn nghé từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi của xã Vân Hòa – Ba Vì – TP. Hà Nội

Phần thứ năm: Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi