Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Kỹ thuật mới nuôi ong mật – Bùi Quý Huy

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: Bùi Quý Huy
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2008Nội dung:

Chương 1. Vài nét về nghề nuôi ong mật
Chương 2. Phân loại và cấu ạo cơ thể ong
Chương 3. Các đặc điểm sinh học của ong mật
Chương 4. Các dụng cụ cần thiết để nuôi ong
Chương 5. Cây nguồn mật, phấn
Chương 6. Lựa chọn địa điểm và sắp đặt đàn ong
Chương 7. Những kỹ thuật cơ bản trong nghề nuôi ong
Chương 8. Chọn giống, tạo chúa và nhân đàn ong
Chương 9. Tổ chức và quản lý đàn ong
Chương 10. Khai thác các sản phẩm ong
Chương 11. Sâu bệnh hại ong và biện pháp phòng trị

Phụ lục 1. Phương pháp lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm ong gửi đi xét nghiệm
Phụ lục 2. Quy định về kiểm dịch đối với ong mật nuôi và sản phẩm ong mật (ban hành kèm theo QĐ số 550/NN/TY/QĐ ngày 7/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Phụ lục 3. Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phụ lục 4. Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2005/QĐ – BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Gửi phản hồi