Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nội trong chăn nuôi bò thịt

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: TỪ TRUNG KIÊN
CHUYÊN NGÀNH CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN – 2010Nội dung

Chương 1: Tổng quan tài liệu
1.1. Đặc tính sinh trưởng của cỏ hòa thảo
1.1.1. Giới thiệu về cỏ hòa thảo
1.1.2. Đặc tính sinh trưởng của thân và lá
1.1.3. Đặc tính sinh trưởng của rễ
1.2. Sản lượng chất xanh, thành phần hóa học của cỏ hòa thảo
1.3. Ảnh hưởng của một số kỹ thuật canh tác (khoảng cách cắt, bón phân) đến lượng và chất cỏ hòa thảo
1.3.1. Ảnh hưởng của khoảng cách cắt
1.3.2. Ảnh hưởng của phân bón
1.4. Sử dụng cỏ trong chăn nuôi trâu bò
1.4.1. Sử dụng cỏ tươi
1.4.2. Sử dụng cỏ khô
1.5. Đặc điểm các giống cỏ hòa thảo dùng trong thí nghiệm của luận án
1.5.1. Cỏ Paspalum atratum
1.5.2. Cỏ Brachiaria brizantha
1.5.3. Cỏ Brachiaria decumbens
1.5.4. Cỏ Setaria Splendida

Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu chọn lọc một số giống cỏ hòa thảo
2.2.2. Thí nghiệm 2. Nghiên cứu khoảng cách cắt thích hợp
2.2.3. Thí nghiệm 3. Nghiên cứu liều lượng bón đạm
2.2.4. Thí nghiệm 4. Nghiên cứu các công thức bón đạm, lân, kali cùng tăng
2.2.5. Thí nghiệm 5. Xác định khối lượng cỏ ăn được/bò/ngày, tỷ lệ cỏ được sử dụng và tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của cỏ
2.2.6. Thí nghiệm 6. Đánh giá hiệu quả của cỏ trong chăn nuôi bò thịt
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thí nghiệm 1. Nghiên cứu chọn lọc một số giống cỏ hòa thảo
2.3.2. Thí nghiệm 2. Nghiên cứu khoảng cách cắt thích hợp
2.3.3. Thí nghiệm 3. Nghiên cứu liều lượng phân đạm thích hợp
2.3.4. Thí nghiệm 4. Nghiên cứu bón phân đạm, lân, kali với liều lượng cùng tăng
2.3.5. Thí nghiệm 5. Xác định khối lượng cỏ ăn được/bò/ngày, tỷ lệ cỏ được sử dụng và tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của cỏ
– Xác định khối lượng cỏ tươi bò ăn được trong một ngày đêm
– Xác định tỷ lệ cỏ được sử dụng
– Tính tỷ lệ tiêu hóa vật chất hữu cơ bằng phương pháp sinh khí invitro (invitro gas production technique) và tính năng lượng ME
2.3.6. Thí nghiệm 6. Đánh giá hiệu quả của cỏ trong chăn nuôi bò thịt
2.3.7. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.3.8. Phương pháp xử lý số liệu

Chương 3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thí nghiệm 1. Nghiên cứu chọn lọc một số giống cỏ hòa thảo
3.1.1. Thành phần dinh dưỡng đất thí nghiệm
3.1.2. Khí tượng khu vực thí nghiệm từ 2004 – 2009
3.1.3. Tỷ lệ sống của các cỏ thí nghiệm tính theo khóm
3.1.4. Năng suất của cỏ
3.1.5. Thành phần hóa học của cỏ
3.1.6. Sản lượng cỏ tươi, vật chất khô, protein của cỏ thí nghiệm
3.1.7. Ảnh hưởng của mùa vụ đến sản lượng của 6 giống cỏ thí nghiệm
3.1.8. Nhận xét chung về thí nghiệm
3.2. Thí nghiệm 2. Xác định khoảng cách cắt thích hợp
3.2.1. Ảnh hưởng của khoảng cách cắt đến năng suất của cỏ
3.2.2. Thành phần hóa học của cỏ thí nghiệm
3.3. Thí nghiệm 3. Nghiên cứu liều lượng phân đạm thích hợp
3.4. Thí nghiệm 4. Nghiên cứu các công thức bón đạm, lân, kali cùng tăng
3.5. Thí nghiệm 5. Xác định khối lượng cỏ/bò/ngày, tỷ lệ cỏ được sử dụng và tiêu hóa chất hữu cơ của cỏ
3.6. Thí nghiệm 6. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi của cỏ trên bò thịt

Gửi phản hồi