Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sổ tay kinh tế kỹ thuật nuôi ong – KS. Ngô Đắc Thắng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: KS. Ngô Đắc Thắng
Nhà Xuất Bản Thanh HóaNội dung:

Phần thứ nhất:
Chương 1. Lịch sử và lợi ích của nghề nuôi ong
1. Lịch sử nghề nuôi ong
2. Lợi ích của nghề nuôi ong

Chương 2. Phân loại và cấu tạo ong mật
1. Phân loại ong mật
2. Cấu tạo ong mật

Chương 3. Đặc điểm sinh vật học của ong mật
1. Kết cấu của tổ ong
2. Thành phần đàn ong
3. Sinh trưởng và phát dục ở ong mật
4. Hoạt động của ong thợ

Phần thứ hai – Công nghệ nôi ong lấy mật
Chương 1. Một số vấn đề ký thuật cơ bản
1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đàn ong
2. Sự cân đối và ôn định của đàn ong
3. Lựa chọn địa điểm nuôi ong và bố trí đàn ong
4. Tìm kiếm, cải tại đàn ong dã sinh
5. Kiểm tra đàn ong
6. Cho ong sửa bánh tổ cũ, xây dựng bánh mới
7. Cho ong ăn, uống
8. Ong chia đàn tự nhiên và biện pháp xử lý
9. Ong bốc bay và biện pháp xử lý
10. Nhập cầu ong
11. Di chuyển đàn ong theo nguồn hoa
12. Ong ăn cắp mật. Biện pháp đề phòng và xử lý
13. Ong thợ đẻ trứng, biện pháp xử lý kỹ thuật

Chương 2. Giống ong. Chọn lọc nâng cao chất lượng đàn ong và nhân giống
1. Đặc điểm công tác giống và tình hình giống ông đang nuôi tại Việt Nam
2. Chọn giống ong và nâng cao chất lượng
3. Tạo chúa và nhân đàn

Chương 3. Quản lý ong theo thời vụ
1. Thời vụ và công tác quản lý đàn ong nội ở các tỉnh phía bắc
2. Thời vụ và công tác quản lý đàn ong nội ở các tỉnh phía nam

Chương 4. Công nghệ khai thác sản phẩm ong
1. Mật ong và phương pháp khai thác
2. Sáp ong và phương pháp khai thác
3. Khai thác sữa ong chúa

Phần thứ ba – Thức ăn và nuôi dưỡng đàn ong
Chương 1. Thức ăn tự nhiên
1. Phân hoa
2. Mật hoa và mật lá
3. Những yếu tố ảnh hưởng đén dự tiết mật
4. Cây nguồn mật chính

Chương 2.Công cụ nuôi ong
1. Thùng nuôi ong
2. Thùng quay mật ly tâm và dụng cụ thu mật
3. Các dụng cụ khác trong nghề nuôi ong

Phần thứ tư – Hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ong
1. Kết quả điều tra hiệu quả kinh tế nghề nuôi ong
2. Một số điển hình người nuôi ong giỏi

Phần thứ năm – Bệnh ong và biện pháp phòng trị
1. Đặc điểm và phân loại bệnh ong
2. Các con đường lây lan truyền bệnh
3. Nguyên tắc chung phòng bệnh cho ong
4. Một số bệnh ở đàn ong nội
5. Sâu phá tổ và biện pháp phòng trị
6. Bệnh ngộ độc của ong và biện pháp phòng trị
7. Một số bệnh và địch hại khác