Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cô đặc mía đường

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Giới thiệu chung về cô đặc mía đường
I. Nguyên liệu và sản phẩm của quá trình cô đặc mía đường
1. Đặc điểm nguyên liệu
2. Đặc điểm sản phẩm
3. Biến đổi của nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình cô đặc
4. Yêu cầu chất lượng sản phẩm và giá trị sinh hóa
II. Cô đặc và quá trình cô đặc
1. Định nghĩa
2. Các phương pháp cô đặc
3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt
4. Ứng dụng của sự cô đặc
5. Đánh giá khả năng phát triển của sự cô đặc
III. Các thiết bị cô đặc nhiệt
1. Phân loại và ứng dụng
IV. Các thiết bị và chi tiết trong cô đặc

Chọn qui trình công nghệ
1. Qui trình công nghệ
2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống cô đặc

Cân bằng vật chất và năng lượng

Tính toán truyền nhiệt

Tính thiết bị cô đặc

Tính cơ khí cho các chi tiết thiết bị

Gửi phản hồi