Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Thực vật học – Nguyễn Việt Thắng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: Nguyễn Việt Thắng
Dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan
Trường Đại học Nông Lâm Huế – 2009Nội dung:

Phần 1. Hình thái giải phẫu thực vật
Mở đầu
– Đối tượng và nhiệm vụ của giải phẫu hình thái thực vật
– Lịch sử nghiên cứu của giải phẫu hình thái thực vật
– Phương pháp nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật
Bài 1. Tế bào thực vật
1. Khái niệm về tế bào thực vật
– Định nghĩa
– Thành phần cấu tạo của tế bào thực vật
+ Hình dạng và kích thước của tế nào thực vật
+ Cấu tạo của tế bào thực vật
2. Sự phân bào
– Sự sinh sản tách đôi
– Phân bào trực phân
– Phân bào gián phân
+ Phân bào nguyên nhiễm
+ Phân bào giảm nhiễm
Bài 2. Mô thực vật
1. Định nghĩa về mô thực vật
2. Phân loại mô
– Mô phân sinh
– Mô bì (mô che chở)
+ Mô bì sơ cấp – biểu bì
+ Mô bì thứ cấp
– Mô cơ (mô nâng đỡ)
+ Mô dày (hậu mô)
+ Mô cứng (cương mô)
+ Tế bào đá (Thạch bào)
– Mô dẫn
+ Gỗ (Xylem)
+ Libe (Phlôem)
+ Cấu tạo của các bó dẫn
– Mô tiết
– Mô cơ bản
+ Mô hấp thu (Mô hút)
+ Mô đồng hóa
+ Mô dự trữ
Bài 3. Cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao
1. Rễ cây
– Hình thái của rễ
+ Các bộ phận của rễ
+ Các kiểu rễ cây
+ Các dạng biến thái của rễ cây
– Cấu tạo giải phẫu của rễ cây
– Cấu tạo chớp rễ và miền sinh trưởng
2. Thân cây
– Hình thái ngoài của thân
+ Các bộ phận của thân
+ Các lại chồi
+ Cành và sự phân cành
+ Các dạng thân trong không gian
+ Hình thái của thân
+ Các dạng biến thái của thân
– Cấu tạo giải phẫu của thân cây
3. Lá cây
– Hình dạng ngoài của lá
+ Các bộ phận của lá
+ Các dạng lá
+ Khái niệm về sự phân gân
+ Khái niệm về lá kèm, bẹ chìa, thì lìa và lá búp
+ Hiện tượng dị dạng của lá
+ Biến thái của lá
+ Các kiểu mọc của lá trên thân và cành
– Cấu tạo giải phẫu của lá
– Hiện tượng rụng lá
– Sự tiến hóa hình thái của lá
Bài 4. Cơ quan sinh sản của thực vật
1. Các hình thức sinh sản của thực vật
– Sinh sản dinh dưỡng
– Sinh sản vô tính
– Sinh sản hữu tính
2. Sự xen kẽ thế hệ
3. Cấy tạo cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín
– Cấu tạo của hoa
– Hình thức và đồ hoa
– Cụm hoa
4. Khái niệm về sự thụ phấn và sự thụ tinh
– Sự thụ phấn
+ Sự tự thụ phấn
+ Sự giao phán (sự thụ phấn chéo)
+ Các tác nhân giúp cho sự giao phấn
– Sự thụ tinh
+ Sự nảy mầm của hạt phấn
+ Sự thụ tinh
5. Sự tạo hạt – cấu tạo và phân loại hạt của thực vật hạt kín
– Cấu tạo của hạt
– Các kiểu hạt
+ Hạt không có nội nhũ
+ Hạt có nội nhũ
+ Hạt có ngoại nhũ
+ Hạt vừa có nội nhũ vừa có ngoại nhũ
6. Sự tạo quả – Cấu tạo và phân loại quả
– Cấu tạo của quả
– Phân loại quả
+ Nhóm quả đơn
+ Nhóm quả kép
+ Nhóm quả phức
+ Nhóm quả có áo hạt
+ Nhóm quả giả
+ Nhóm quả đơn tính sinh
– Sự phát tán quả và hạt

Phần 2. Phân loại thực vật
Mở đầu
1. Định nghĩa
2. Lịch sử nghiên cứu môn phân loại thực vật
3. Các phương pháp nghiên cứu phân loại thực vật
4. Các quy tác phân loại thực vật
5. Sự phân chia sinh giới
Bài 5. Nấm
1. Vai trò của nấm
2. Đặc điểm cấu trúc cơ thể sinh dưỡng của nấm
3. Sự sinh sản của nấm
4. Phân loại nấm
Bài 6. Tảo
1. Giới thiệu chung về tảo
2. Các ngành tảo
– Ngành tảo Lam (Cyanophyta)
– Ngành tảo xanh (Glaucophyta)
– Ngành tảo đỏ (Rhodophyta)
– Ngành tảo dị roi (Heterokontophyta)
– Ngành tảo roi bám (Haptophyta)
– Ngành tảo có huyệt (Crytophyta)
– Ngành tảo giáp (Dinophyta)
– Ngành tảo mắt (Euglenophyta)
– Ngành tảo chân giả amip (Chlorarachniophyta)
– Ngành tảo lục (Chlorophyta)
Bài 7. Thực vật bậc cao
1. Đặc điểm và thành phần loài của thực vật bậc cao
2. Các ngành thực vật bậc cao
– Ngành Dương xỉ trần (Rhyniophyta)
– Ngành Rêu (Bryophyta)
– Ngành lá thông (Psilotophyta)
– Ngành thông đất (Lycopodiophyta)
– Ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta)
– Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta)
– Ngành Thông (Pinophyta)
– Thực vật có hoa (Anthophyta) (ngành Ngọc Lan)

Phần 3. Thực hành

Gửi phản hồi