Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bài giảng Thủy nông

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍChương 1. Giới thiệu môn học
1. Định nghĩa
2. Vấn đề tưới nước trên thế giới hiện nay
3. Vấn đề thủy nông ở Việt Nam
4. Các môn học liên hệ
5. Giới hạn của giáo trình

Chương 2. Hệ thống đất – nước – cây trồng
1. Giới thiệu dẫn nhập
2. Hệ thống Đất – Nước (theo quan niệm tĩnh)
3. Hệ thống Đất – Nước (theo quan niệm động)
4. Các phương pháp xác định độ ẩm và đường đặc trưng của đất
5. Hiện tượng thảo mộc rút nước từ rễ cây

Chương 3. Bốc thoát hơi & Nhu cầu nước của cây trồng
1. Tổng quát
2. Những yếu tố ảnh hưởng đến Bốc thoát hơi
3. Các phương pháp xác định lượng Bốc thoát hơi
4. Nhu cầu nước của cây trồng
5. Bài đọc thêm về các công thức tính lượng bốc thoát hơi chuẩn

Chương 4. Hiện tượng ngấm hút (infiltration)
1. Tổng quát
2. Hiện tượng ngấm hút
3. Sự phân phối độ ẩm đất khi ngấm hút
4. Quá trình ngấm ổn định – Lượng nước thấm lậu
5. Phương pháp đo ngấm hút

Chương 5. Tính toán chế độ tưới cho cây trồng cạn
1. Tổng quát
2. Phương trình cân bằng nước ngoài đồng
3. Tính toán chế độ tưới cho cây trồng cạn
4. Xác định chế độ tưới nhìn từ khía cạnh quản lý hệ thống thủy nông
5. Mức độ giảm năng suất khi (ĐA)hc<(ĐA)tt<(ĐA)min

Chương 6. Tính toán chế độ tưới cho lúa
1. Giới thiệu 1 số phương pháp canh tác lúa
2. Nước trong các giai đoạn sinh trưởng của lúa
3. Lượng nước cần cho 1 vụ lúa
4. Các phương pháp quản lý Thủy nông trên ruộng lúa
5. Chế độ tưới cho cây lúa

Chương 7. Các phương pháp và kỹ thuật tưới
1. Định nghĩa
2. Các phương pháp tưới
3. Các yêu cầu và chỉ tiêu lựa chọn phương pháp tưới
4. Phương pháp tưới mặt đất
5. Tưới phun mưa
6. Tưới nhỏ giọt

Chương 8. Hệ thống điều tiết nước ruộng
1. Định nghĩa
2. Nhiệm vụ và yêu cầu của 1 hệ thống điều tiết nước ruộng
3. Nguyên tắc chung cho 1 hệ thống điều tiết nước ruộng
4. Hệ thống điều tiết nước ruộng lúa
5. Hệ thống điều tiết nước ruộng cây trồng cạn
6. Hệ thống điều tiết nước ruộng trong trường hợp trồng lúa lẫn cây trồng cạn
7. Bố trí bờ vùng, bờ thửa và đường đi lại

Chương 9. Chế độ tiêu & hệ thống tiêu nước mặt ruộng
1. Tổng quát
2. Ảnh hưởng của tình trạng ngập úng lên đất đai và cây trồng
3. Hệ số tiêu nước và lưu lượng thiết kế cho kênh tiêu
4. Các biện pháp tiêu nước mặt trên đồng ruộng
5. Hệ thống kênh tiêu

Chương 10. Quản lý xói mòn trên đất dốc
1. Giới thiệu chung
2. Tiến trình và cơ chế của sự xói mòn
3. Tác hại của xói mòn
4. Nguồn gốc và các yếu tố ảnh hưởng lên xói mòn do nước
5. Đo mức độ xói mòn
6. Xác định xói mòn theo công thức
7. Chống xói mòn do nước

Chương 11. Các biện pháp thủy nông cải tạo đất mặn
1. Đặt vấn đề
2. Đất muối
3. Ảnh hưởng của đất muối lên đất và cây trồng
4. Khả năng kháng mặn của cây trồng
5. Các phương pháp cải tạo đất muối
6. Rửa mặn và biện pháp Thủy nông vùng đất mặn

Chương 12. Các biện pháp thủy nông cải tạo đất phèn
1. Sự hình thành Pyrite
2. Sự Oxid hóa Pyrite
3. Các độc tố
4. Tống phèn, tháo chua và biện pháp thủy nông vùng đất phèn
5. Những biện pháp quản lý cho việc sử dụng bền vững đối với những vùng đất phèn ven biển ở Việt Nam

Chương 13. Chất lượng nước tưới

Gửi phản hồi