Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Báo cáo tốt nghiệp – Phương pháp nuôi cấy mô cây hoa hồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:
Chương 1. Tổng quan
1.1. Đặc điểm thực vật của cây hoa hồng
1.2. Sơ lược về nuôi cấy mô thực vật
1.3. Một số kết quả nuôi cấy mô cây hoa hồng đã được công bố

Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả và thảo luận
3.1. Hiệu quả của BA trên sự tạo chồi của cây hồng tỷ muội
3.2. Hiệu quả của BA và NAA trên sự nhân chồi của cây hồng tỷ muội
3.3. Hiệu quả của NAA và than hoạt tính trên sự tạo rễ của cây hồng tỷ muội

Chương 4. Kết luận và đề nghị

Gửi phản hồi