Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Bài 1. Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng
Lưu huỳnh (S)
Lưu huỳnh hữu cơ
Những vấn đề thực tiễn của sự chuyển hóa lưu huỳnh trong đất
Các loại phân bón có chứa lưu huỳnh

Calcium (Ca)
Hiện tượng mất Calcium trong đất
Các loại phân Calcium

Magnesium (Mg)
Tính chất của Magne trong đất
Quá trình mất Mg trong đất
Các loại phân Magne

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi