Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng

Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Bài 1. Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng
– Các nguyên tố vi lượng trong đất
– Sắt, Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của Fe
– Các loại phân Fe và sử dụng
– Các chelates
– Kẽm, các dạng kẽm trong đất
– Các yếu tó ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của kẽm
– Các loại phân bón và sử dụng phân bón có chứa kẽm
– Đồng, các dạng đồng trong đất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của đồng
– Ngộ độc đồng
– Các loại và sử dụng phân bón có chứa đồng
– Manganese, các dạng Mn trong đất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của Mn
– Các loại phân và sử dụng phân bón có chứa Mn
– Boron (B), Các dạng B trong đất
– B trong dung dịch đất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu dụng của B
– Các loại phân B và cách sử dụng
– Chloride (Cl), sự phản ứng của cây trồng đối với Cl
– Các loại phân Cl và cách sử dụng
– Molybdenum (Mo)
– Mo trong dung dịch đất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của Mo
– Sự ngộ độc Mo
– Các loại phân Mo và cách sử dụng
– Cobalt (Co)
– Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của Co
– Các loại phân Co và cách sử dụng
– Sodium (natri), các dạng Na trong đất
– Ảnh hưởng của Na đến các tính chất của đất
– Các loại phân Na và cách sử dụng
– Selenium (Se), Se trong đất
– Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của Se
– Các loại phân Se và cách sử dụng

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi