Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Bài 1. Sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong đất
1. Tổng quát về các tiến trình trong môi trường đất
2. Sự trao đổi ion trong đất
3. Khả năng và cơ chế cung cấp chất dinh dưỡng của đất
4.Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng

Bài 2. Hấp thu dinh dưỡng của rễ cây trồng
1. Rễ hấp thu dinh dưỡng
2. Sự di chuyển của các ion từ đất đến rễ cây trồng
3. Sự hấp thu ion của rễ cây trồng

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi