Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

Trình xem trước tài liệu:

 


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung:

Bài 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng
– Các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng năng suất của cây trồng
– Các yếu tố về đất
– Các yếu tố về cây trồng
– Giống và nhu cầu dinh dưỡng của cây
– Tầm quan trọng của sự tiếp tục nghiên cứu di truyền học
– Nhiệt độ
– Độ ẩm đất
– Ảnh hưởng của chế độ tưới
– Ảnh hưởng của pH đến sự hữu dụng một số chất dinh dưỡng
– Năng lượng bức xạ mặt trời
– Chế độ quang kỳ
Bài 2. Các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
– Các nguyên tố hóa học cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi