Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất sau thu hoạch cà phê ở tỉnh Đồng Nai

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện: TS. Nguyễn Minh Hà – Lê Kỳ LiêmTóm tắt: Nghiên cứu này trình bày kết quả về các nhân tố tác động đến tổn thất sau thu hoạch cà phê ở tỉnh Đồng Nai. Thông qua phỏng vấn trực tiếp 180 hộ nông dân trồng cà phê bằng bảng câu hỏi và sử dụng mô hình hồi quy, nghiên cứu này đã tìm thấy 8 yếu tố tác động đến tổn thất sau thu hoạch của cà phê ở Tỉnh. Từ kết quả nghiên cứu này, đề tài đề xuất một số chính sách để giảm bớt tổn thất sau thu hoạch cà phê nhằm tăng hiệu quả thu hoạch cà phê của Tỉnh.
Nội dung:
1. Giới thiệu
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Các lý thuyết liên quan
2.2. Lý thuyết về tổn thất sau thu hoạch
2.3. Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về tổn thất sau thu hoạch
2.4. Các giải thuyết nghiên cứu
3. Thiết kế nghiên cứu
4. Kết quả nghiên cứu
5. Kết luận và kiến nghị một số gợi ý chính sách

Gửi phản hồi