Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Chất hữu cơ trong đất

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Chất hữu cơ
Chất hữu cơ trong đất
Tàn dư tươi
Chất hữu cơ đang phân hủy
Các định chất hữu cơ
Tính hoạt động của chất hữu cơ
Bổ sung tàn dư tươi
Tác dụng của việc bổ sung chất hữu cơ
Dạng chất hữu cơ bền vững – mùn
Chức năng của mùn
Chất hữu cơ duy trì lớp đất trồng trọt
Đo sức khỏe của đất
Nguyên tắc quản lý chất lượng đất

Gửi phản hồi