Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao Quyển 5 – Hoa cẩm chướng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: ThS. Đặng Văn Đông, PGS.TS. Đinh Thế Lộc
Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2005Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Phần thứ nhất – Khái quát về hoa Cẩm Chướng
1. Lịch sử phát triển
2. Tình hình sản xuất hiện nay

Phần thứ hai – Đặc điểm hình thái và sinh trưởng phát triển
1. Đặc điểm hình thái hoa cẩm chướng
2. Sinh trưởng và phát triển hoa cẩm chướng

Phần thứ ba – Điều kiện ngoại cảnh cây hoa cẩm chướng

Phần thứ tư – Giống và kỹ thuật nhân giống
1. Phân loại giống
2. Giới thiệu một số giống Cẩm Chướng hiện trồng
3. Các phương pháp nhân giống

Phần thứ năm – Kỹ thuật trồng và chăm sóc
1. Kỹ thuật trồng Cẩm Chướng trong nhà lưới
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc Cẩm Chướng ngoài đồng ruộng

Phần thứ sáu – Phòng trừ sâu bệnh
1. Biện pháp tổng hợp phòng trừ sâu bệnh
2. Phòng trừ các bệnh hại chủ yếu
3. Phòng trừ sâu hại chủ yếu
4. Chuột
5. Các bệnh sinh lý

Phần thứ bảy – Thu hái bảo quản hoa Cẩm Chướng
1. Xử lý cận thu hoạch
2. Kỹ thuật thu hái
3. Xử lý sau thu hoạch
4. Bảo quản hoa

Phần thứ tám – Hiệu quả kinh tế
1. Chi phí sản xuất hoa cẩm chướng
2. Phần thu và hiệu quả (Tính cho một sào Bắc Bộ: 360m2)

Gửi phản hồi