Đặc điểm thực vật học của cây lúa

Đặc điểm thực vật học của cây lúa

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Các giống lúa Việt Nam có những đặc điểm thực vật học như chiều cao, thời gian sinh trưởng (dài hay ngắn), chịu thâm canh, chịu chua mặn, chống chịu sâu bệnh … khác nhau. Song cây lúa Việt Nam đều có những đặc tính chung về hình thái, giải phẫu và đều có chung các bộ phận rễ, thân, lá bông và hạt.

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi