Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Di truyền phân tử – Những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Trang 1 / 279Quyển 1: Phân tích Genome
Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 1999

 

Nội dung:

Chương 1. Cấu trúc và chức năng phân tử DNA
1. Nhân và nhiễm sắc thể
2. Tự tái bản DNA
3. Gen là đơn vị có tính chất đột biến
4. Số lượng DNA trong nhân có giá trị C
5. Cấu trúc chuỗi mã DNA
6. DNA vệ tinh
7. Chức năng của chuỗi mã DNA có tính lập lại
8. Gen mã hóa trong tổng hopwj protein
9. Các nguyên tố chuyển vị

Chương 2. Hoạt động của các enzyme trong phân tích genome
1. Thông tin di truyền
2. Cấu trúc enzyme
3. Ảnh hưởng của cấu tạo đến chức năng của enzyme
4. Restriction endonuclease

Chương 3. Những vectơ thông dụng trong kỹ thuật di truyền
1. Plasmid
2. Vectơ Lambda của trực khuẩn thể
3. Cosmid
4. YAC
5. BAC

Chương 4. Liên kết giữa geb và marker
1. Các loại DNA marker
2. RFLP marker
3. Marker là sản phẩm của PCR

Chương 5. Phương pháp tính giá trị liên kết gen
1. Khoảng cách giữa hai gen
2. Dự đoán recombinatioh

Chương 6. Kỹ thuật nhân bản vô tính (cloning)
1. Phương pháp cloning
2. Kho lưu trữ DNA của genome (library)
3. Phân tích chuỗi mã DNA có phân tử lớn và chromosome walking với khoảng cách rộng
4. Kho lưu trữ cDNA

Chương 7. Bản đồ di truyền và bản đồ vật lý
1. Khái niệm bản đồ trong di truyền cổ điển
2. Bản đồ liên kết gen và marker phân tử
3. Bản đồ vật lý
4. Áp dụng trên cây lúa (case study)

Chương 8. Phản ứng chuỗi polymersae (PCR)
1. Nguyên tắc chung
2. Tối ưu hóa các điều kiện cho phản ứng PCR
3. Định lượng DNA và RNA bằng PCR
4. Thiết kế primer
5. Những ứng dụng quan trọng của PCR

Chương 9. Chuỗi mã di truyền DNA (DNA sequence)
1. Nguyên tắc cơ bản của DNA sequencing
2. Chuẩn bị dây template
3. Điện di trên gen
4. Phương pháp không dùng chất phóng xạ
5. Phân tích computer chuỗi mã DNA và prrotein
6. Kỹ thuật sequencing trực tiếp đối với sản phẩm PCR

Chương 10. Chọn lọc giống cây trồng nhờ marker phân tử DNA
1. Hồi giao
2. Bản đồ di truyền
3. Phân tích QTL
4. Bản đồ vật lý
5. Áp dụng bản đồ di truyền trong chọn tạo giống
6. Quan hệ giữa chọn giống cổ điển và chọn giống nhờ marker

Phụ lục: Thuật ngữ chuyên môn

Gửi phản hồi