Dịch hại nông sản sau thu hoạch

Dịch hại nông sản sau thu hoạch

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


By: Le Khac Hoang (Ph.D) Plant protection Dept. Agronomy Faculty Nong Lam Uni.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Sâu mọt hại nông sản
Chương 3. Vi sinh vật và độc tố hại nông sản
Chương 4. Các sinh vật khác hại nông sản
Chương 5. Phương pháp phòng trừ dịch hại nông sản
Chương 6. Tính kháng thuốc thử trùng và giải pháp

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi