Độ phì nhiêu đất đai và phân bón

Độ phì nhiêu đất đai và phân bón

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: ThS. Lê Trọng Hiếu – ĐH Nông Lâm TP.HCM

Nội dung:

– Định nghĩa, thành phần, tính chất của độ phì và phân bón
– Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng và các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết
– Mối quan hệ cơ bản giữa đất – phân bón – cây trồng
– Đặc điểm và tính chất của các chất dinh dưỡng trong đất và các loại phân bón
– Xác định nhu cầu bón phân hợp lý

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi