Giáo trình Chăm sóc cây cảnh

Giáo trình Chăm sóc cây cảnh

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: LÊ HOÀI NAM – NGUYỄN ĐỨC NGỌC
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TẠO DÁNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:
Bài 1. Thay đất thay chậu cho cây cảnh
Bài 2. Tưới nước và bón phân cho cây cảnh
Bài 3. Quản lý dịch hại cây cảnh
3.1. Hóa chất sử dụng trong quản lý dịch hại cây cảnh
3.2. Sâu hại cây cảnh
3.3. Bệnh hại cây cảnh

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi