Giáo trình Chăm sóc cây tiêu

Giáo trình Chăm sóc cây tiêu

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG HỒ TIÊU
Biên soạn: NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN THÀNH – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Trồng dặm cây tiêu
Bài 2. Buộc dây cho cây tiêu
Bài 3. Làm cỏ vườn tiêu
Bài 4. Bón phân cho tiêu
Bài 5. Tưới nước cho tiêu
Bài 6. Tủ gốc cho tiêu
Bài 7. Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây thân
Bài 8. Tạo hình cơ bản cho vườn tiêu KTCB trồng bằng dây lươn (kỹ thuật đôn dây tiêu)
Bài 9. Xén tỉa cho vườn tiêu kinh doanh

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi