Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Chọn giống cây trồng – PGS.TS. Vũ Đình Hòa (chủ biên)

Trang 1 / 172Biên soạn: PGS.TS. vũ Đình Hòa (chủ biên), PGS.TS. Vũ Văn Liết, PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan
Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Hà Nội – 2005

 

Nội dung:

Chương 1. Chọn giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp
1. Lịch sử chọn giống cây trồng
2. Chọn giống cây trồng là gì?
3. Vai trò của chọn giống trong sản xuất nông nghiệp
4. Xu hướng phát triển của chọn giống cây trồng

Chương 2. Nguồn gen thực vật trong chọn giống cây trồng
1. Khái niệm nguồn gen thực vật và ý nghĩa của nguồn gen thực vật trong chọn giống
2. Phân loại nguồn gen (tập đoàn), nguồn thu thập và trung tâm khởi nguyên
3. Các trung tâm tài nguyên di truyền thực vật
4. Thu thập và bảo tồn nguồn gen
5. Nhập nội
6. Đánh giá, mô tả, lập cơ sở dữ liệu và sử dụng nguồn gen
7. Khái niệm vựa gen

Chương 3. Phương thức sinh sản, tính tự bất hợp và bất dục đực ở thực vật
1. Phương thức sinh sản ở thực vật
2. Tính tự bất hợp
3. Bất dục đực

Chương 4. Di truyền số lượng trong chọn giống cây trồng
1. Giá trị kiểu hình, kiểu gen và các thành phần phương sai
2. Hệ số di truyền và hiệu quả chọn lọc
3. Tương quan di truyền và phản ứng liên đới
4. Chọn lọc đồng thời nhiều tính trạng
5. Tương tác kiểu gen – môi trường và tham số ổn định
6. Khả năng kết hợp

Chương 5. Phương pháp lai và chọn lọc ở cây tự thụ phấn
1. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn
2. Chọn lọc dựa vào nguồn biến dị tự nhiên
3. Chọn lọc từ các quần thể lai
4. Phương pháp lai lại
5. Kỹ thuật đơn bội kép

Chương 6. Phương pháp chọn lọc ở cây giao phấn
1. Chọn lọc cải tiến quần thể
2. Cải tiến đồng thời hai quần thể
3. Chọn lọc đa giao (tạo giống tổng hợp)

Chương 7. Chọn giống ở cây sinh sản vô tính
1. Mở đầu
2. Phương pháp chọn giống

Chương 8.Chọn tạo giống bằng phương pháp đột biến
1. Ý nghĩa của phương pháp chọn gióng đột biến
2. Tác nhân đột biến và tính chất
3. Liều lượng xử lý
4. Vật liệu và phương pháp xử lý đột biến
5. Quy trình chọn lọc thể đột biến

Chương 9. Ứng dụng đa bội thể và đơn bội thể trong chọn giống
1. Đa bội thể
2. Đơn bội thể

Chương 10. Lai xa
1. Những ứng dụng của lai xa
2. Khó khăn khi lai xa
3. Phương pháp khắc phục khó khăn khi lai xa
4. Một số thành tựu lai xa ở cây ăn quả

Chương 11. Tạo giống lai
1. Ý nghĩa của giống lai
2. Đo ưu thế lai
3. Cơ sở di truyền của ưu thế lai
4. Quy trình tạo giống lai ở cây giao phấn
5. Quy trình tạo giống lai ở cây tự thụ phấn

Chương 12. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng
1. Mở đầu
2. Nuôi cấy mô và tế bào
3. Dung hợp tế bào trần
4. Kỹ thuật di truyền
5. Chọn lọc dựa vào chỉ thị

Chương 13. Khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng
1. Những khái niệm cơ bản
2. Các bước chọn tạo và phổ biến giống cây trồng
3. Mô tả và nhận biết giống cây trồng
4. Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS)
5. Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU)

Chương 14. Sản xuất hạt giống
1. Nhiệm vụ của sản xuất giống
2. Nguyên lý duy trì giống cây trồng
3. Sản xuất giống
4. Duy trì giống lai ở cây giao phấn
5.Duy trì giống lai ở cây tự thụ phấn
6. Duy trì cây sinh sản vô tính
7. Kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ hạt giống

Gửi phản hồi