Giáo trình Chuẩn bị đất trồng Thanh Long

Giáo trình Chuẩn bị đất trồng Thanh Long

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG THANH LONG
Biên soạn: HÀ CHÍ TRỰC (Chủ biên) – TRẦN CHÍ THÀNH – TRẦN THỊ XUYẾN – NGUYỄN THANH BÌNH – NGUYỄN VĂN THINH – ĐOÀN THỊ CHĂM
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Chọn và chuẩn bị đất trồng
1. Yêu cầu đất trồng thanh long
2. Chuẩn bị đất trồng

Bài 2. Thiết kế mương, liếp, mô trồng
1. Thiết kế hệ thống mương, liếp vùng đất cao và bằng
2. Thiết kế hệ thống mương, liếp vùng đất thấp
3. Thiết kế mô trồng

Bài 3. Các phương pháp tưới và trụ trồng
1. Nhu cầu nước cho cây thanh long
2. Các phương pháp tưới cho cây thanh long
3. Chuẩn bị trụ trồng

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi