Giáo trình Chuẩn bị sản xuất Chuối

Giáo trình Chuẩn bị sản xuất Chuối

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: NGUYỄN VIẾT THÔNG (Chủ biên) – ĐẶNG THỊ HỒNG – TRỊNH THỊ VÂN
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG CHUỐI
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu chung về cây chuối
1. Giới thiệu chung về cây chuối trên thế giới
2. Giới thiệu chung về cây chuối ở Việt Nam
3. Giá trị của cây chuối

Bài 2. Xây dựng kế hoạch trồng chuối
1. Dự tính chi phí công lao động
2. Dự tính chi phí giống
3. Dự tính chi phí phân bón
4. Dự tính chi phí thuốc bảo vệ thực vật
5. Dự tính chi phí máy móc, dụng cụ và các loại vật tư khác
6. Dự tính hiệu quả kinh tế

Bài 3. Thiết kế vườn trồng chuối
1. Lựa chọn đất trồng chuối
2. Dọn đất trồng chuối
3. Thiết kế vườn trồng chuối

Gửi phản hồi