Giáo trình Chuẩn bị trước gieo trồng – Trồng đậu tương, lạc

Giáo trình Chuẩn bị trước gieo trồng – Trồng đậu tương, lạc

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: TS. NGHIÊM XUÂN HỘI (Chủ biên) – THs. NGUYỄN THỊ MỸ YẾN – TS. NGUYỄN TUẤN ĐIỆP – THs. LÊ DUY THÀNH
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG ĐẬU TƯƠNG, LẠC
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Chuẩn bị giống đậu tương và lạc trước khi gieo trồng
1. Chuẩn bị giống đậu tương trước khi gieo trồng
2. Chuẩn bị giống lạc trước khi gieo trồng
3. Lượng giống cần để gieo
4. Kiểm tra tỷ lệ nảy mầm của hạt
5. Xử lý hạt giống trước khi gieo trồng

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng đậu tương và lạc
1. Chọn đất trồng đậu tương và lạc
2. Vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo trồng
3. Xử lý đất trồng đậu tương và lạc
4. Kỹ thuật làm đất trồng đậu tương và lạc

Bài 3. Kỹ thuật làm đất trồng đậu tương và lạc

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi