Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị trước gieo trồng – Nghề Trồng rau hữu cơ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG RAU HỮU CƠ
Biên soạn: PHẠM THANH HẢI (Chủ biên) -TRẦN THỊ THANH BÌNH – ĐỒNG VĂN QUANG – PHÙNG TRUNG HIẾU
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI – 2013Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

BÀI 1: THIẾT LẬP VƯỜN TRỒNG RAU HỮU CƠ THEO BỘ TIÊU CHUẨN PGS
1. Khái niệm về nông nghiệp hữu cơ
2. Vì sao phải canh tác nông nghiệp hữu cơ
3. Các nguyên tắc cơ bản sản xuất rau theo NNHC
4. Tiêu chuẩn hữu cơ (PGS cơ bản)
5. Tìm hiểu vùng đất sản xuất tập trung
5.1. Điều tra, đánh giá các yếu tố có liên quan đến việc xây dựng vườn rau hữu cơ
5.2. Quan sát thực địa
6. Quy hoạch thiết kế vườn rau
6.1. Điều kiện về vùng sản xuất
6.2. Nội dung quy hoạch vườn rau hữu cơ
6.3. Thiết kế các khu sản xuất. Thiết kế vườn trồng rau hữu cơ
7. Chọn địa điểm xây dựng vườn
7.1. Địa điểm xây dựng vườn ươm
7.2. Địa điểm xây dựng vườn trồng
8. Một số vườn trồng rau hữu cơ
8.1. Vườn rau truyền thống
8.2. Vườn rau có mái che
8.3. Vườn rau có phủ Nilong
8.4. Vườn rau dùng lưới chắn côn trùng
8.5. Vườn rau trồng trong nhà lưới
9. Đăng ký sản xuất theo bộ tiêu chuẩn PGS
9.1. Quy trình thực hiện
9.2. Các bước tiến hành

BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
1. Khái niệm
2. Phân loại kế hoạch
3. Các nguyên tắc của lập kế hoạch sản xuất rau hữu cơ
4. Xác định mục tiêu
5. Xác định kết quả cần đạt được
6. Xác định các hoạt động
7. Xác định trách nhiệm các bên tham gia
8. Lên biểu kế hoạch
9. Tổ chức thực hiện và đánh giá

BÀI 3: KỸ THUẬT LÀM PHÂN Ủ
1. Khái niệm phân ủ
2. Tác dụng của phân ủ
3. Kỹ thuật ủ phân
4. Quy trình ủ phân
4.1. Các vi sinh vật tham gia vào trong quá trình phân huỷ
4.2. Lựa chọn vật liệu ủ phù hợp
4.3. Vật liệu ủ phân
4.4. Địa điểm ủ phân
4.5. Những điều cần lưu ý trước khi đắp đống ủ
4.6. Tạo đống ủ
4.7. Sử dụng các chế phẩm thúc đẩy trong quá trình ủ phân
4.8. Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình ủ phân
4.9. Quản lý phân ủ
4.10. Thời gian sử dụng phân ủ
4.11. Cách sử dụng phân ủ

BÀI 4: KỸ THUẬT LÀM ĐẤT
1. Vệ sinh đồng ruộng
2. Làm đất
2.1. Chuẩn bị máy móc và công cụ làm đất
2.2. Cày đất
2.3. Làm đất nhỏ
3. Lên luống
4. Bón phân lót

BÀI 5: KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HÀNG RÀO, CÂY PHÂN XANH, CÂY DẪN DỤ XUA ĐUỔI
1. Cây hàng rào
1.1. Mục đích trồng cây hàng rào
1.2. Giới thiệu các loại cây hàng rào
1.3. Kỹ thuật trồng cây hàng rào
2. Cây phân xanh
2.1. Lợi ích của cây phân xanh
2.2. Giới thiệu các loại cây phân xanh
2.3. Kỹ thuật trồng cây phân xanh
3. Cây dẫn dụ, xua đuổi
3.1. Mục đích trồng cây dẫn dụ, xua đuổi
3.2. Giới thiệu các loại cây dẫn dụ, xua đuổi
3.3. Kỹ thuật trồng cây dẫn dụ, xua đuổi

Gửi phản hồi