Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng hồ tiêu

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng hồ tiêu

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG HỒ TIÊU
Biên soạn: NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Chủ biên) – NGUYỄN VĂN THÀNH – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Giới thiệu cây tiêu
Bài 2. Chuẩn bị đất trồng và nguồn nước tưới
Bài 3. Chọn trụ
Bài 4. Thiết kế lô trồng tiêu

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi