Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng Sầu Riêng, Măng Cụt

Giáo trình Chuẩn bị trước khi trồng Sầu Riêng, Măng Cụt

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Biên soạn: KIỀU THỊ NGỌC – ĐOÀN THỊ CHĂM – ĐINH THỊ ĐÀO – NGUYỄN HỒNG THẮM
Giáo trình sơ cấp NGHỀ TRỒNG SẦU RIÊNG, MĂNG CỤT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Lập kế hoạch trồng sầu riêng, măng cụt

Bài 2. Chuẩn bị đất trồng sầu riêng, măng cụt

Bài 3. Chuẩn bị mô, hố trồng sầu riêng, măng cụt

Bài 4. Chuẩn bị cơ sở vật liệu trồng sầu riêng, măng cụt

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi