Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ – La Văn Bình, Trần Thị Hiền

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LA VĂN BÌNH – TRẦN THỊ HIỀN
NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA – HÀ NỘI, 2007Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về phân bón
1.1. Khái niệm và yêu cầu về phân bón
1.2. Các quá trình chủ yếu sản xuất phân khoáng

Chương 2. Một số hợp chất phốtpho và axít phốtphoríc
2.1. Phốtpho và các hợp chất của phốtpho
2.2. Nguyên liệu sản xuất phốtpho và muối phốt phát
2.3. Ứng dụng phốtpho và muối phốt phát
2.4. Chế tạo axít phốtphoríc bằng phương pháp nhiệt
2.5. Chế tạo axít phốtphoríc bằng phương pháp hòa tách (phương pháp trích ly)

Chương 3. Sản xuất phân lân
3.1. Phương pháp axít sản xuất supe phốt phát (phương pháp ướt)
3.2. Cơ sở hóa lý của quy trình sản xuất supe phốt phát
3.3. Sơ đồ sản xuất supe phốt phát đơn và các thiết bị chủ yếu
3.4. Dây chuyền công nghệ sản xuất supe phốt phát đơn
3.5. Sản xuất supe phốt phát đơn
3.6. Sản xuất phân lân bằng phương pháp nhiệt

Chương 4. Sản xuất phân đạm
4.1. Giới thiệu chung
4.2. Amôni sunphát
4.3. Urê

Chương 5. Phân bón phức hợp và hỗn hợp
5.1. Phân bón phức hợp
5.2. Sản xuất phân bón kết hợp NPK
5.3. Phân bón vi lượng

Gửi phản hồi