Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Kinh tế nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp
I. Vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
II- Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
III- nông nghiệp Việt Nam trong đổi mới
IV- chiến lược phát triển nông nghiệp ở Việt Nam
V- Phát triển nền nông nghiệp bền vững
VI- Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế nông nghiệp

Chương 2: Hệ thống kinh tế nông nghiệp việt nam
I. Khái niệm và đặc trưng của hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam
II. Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam
III. xu hướng vận động và những giải pháp phát triển kinh tế trang trại
IV. kinh tế tập thể và tiếp tục đổi mới hợp tác xã trong nông nghiệp
V. kinh tế nhà nước trong nông nghiệp
VI. Thúc đẩy quá trình liên doanh liên kết trong nông nghiệp

Chương 3: Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp
I. Một số lý thuyết phát triển về nông nghiệp
II. Những quan hệ có tính vật chất
III. Mối quan hệ kinh tế

Chương 4: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp
I. Vai trò các yếu tố nguồn lực trong tăng trường và phát triển nông nghiệp
II. Sử dụng yếu tố nguồn lực ruộng đất
III. Sử dụng yếu tố nguồn nhân lực trong nông nghiệp
IV. sử dụng nguồn lực vốn trong nông nghiệp

Chương 5: Tiến bộ khoa học – công nghệ trong nông nghiệp
I. Khái niệm và đặc điểm
II. Nội dung tiến bộ khoa học – công nghệ trong nông nghiệp
III. Phương hướng và những biện pháp chủ yếu thúc đẩy cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta

Chương 6: Sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp
I- Bản chất của sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp
II- Những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá và chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp
III- các vùng sản xuất chuyên môn hoá trong nông nghiệp của Việt Nam
IV- Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy các vùng chuyên môn hoá ở Việt Nam tiếp tục phát triển

Chương 7: Thâm canh nông nghiệp
I. Bản chất của thâm canh nông nghiệp
II. Những chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế của thâm canh nông nghiệp
III. Thâm canh nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
IV. Những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp ở nước ta

Chương 8: Kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản
I. Cung sản phẩm nông nghiệp
II. Cầu sản phẩm nông nghiệp
III. Sự cân bằng cung cầu nông sản phẩm và vai trò của chính phủ

Chương 9: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp
I. Bản chất và chức năng của thị trường nông nghiệp
II. Phân tích đặc điểm của thị trường nông nghiệp
III. Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện thị trường nông nghiệp Việt Nam

Chương 10: Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp
I- Một số lý thuyết về thương mại có thể vận dụng trong lĩnh vực nông nghiệp
II- Cân bằng và điều kiện thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp
III- Sự can thiệp vào thị trường quốc tế các sản phẩm nông nghiệp
IV- Thương mại quôc tế đối với nông nghiệp Việt Nam

Chương 11: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
I. Khái niệm, vai trò, chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
II. Khái niệm và phân loại hệ thống công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
III. Các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp
IV. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Chương 12: Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt
I- Những vấn chung của ngành trồng trọt
II- Kinh tế sản xuất các tiểu ngành trồng trọt

Chương 13: Kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi
I- Những vấn đề chung của ngành chăn nuôi
II- Kinh tế sản xuất các tiểu ngành chăn nuôi chủ yếu ở nước ta

Gửi phản hồi