Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề Trồng quế, hồi, sả lấy tinh dầu
Biên soạn: KS. NGUYỄN KHẮC QUANG (Chủ biên) – ThS. HOÀNG THỊ THẮM – KS. BÙI THỌ TIẾN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNNội dung:

Bài 1: Lập kế hoạch sản xuất
1. Nhu cầu thị trường
1.1. Một số khái niệm về thị trường
1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc xác định nhu cầu thị trường
2. Trình tự các bước xác định nhu cầu thị trường
2.1. Xác định loại thông tin cần thu thập
2.2. Xác định nguôn cung cấp thông tin
2.3. Xác định phương pháp thu thập thông tin
2.4. Thu thập thông tin thị trường
2.5. Xử lý các số liệu thu thập
3. Khái niệm kế hoạch sản xuất
4. Lợi íc của việc lập kế hoạch sản xuất
5. Căn cứ để lập kế hoạch sản xuất
5.1. Nhu cầu thị trường
5.2. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên
5.3. Căn cứ vào điều kiện của hộ gia đình
5.4. Căn cứ vào quy mô sản xuất
6. Nội dung lập kế hoạch sản xuất
6.1. Xác định diện tích sản xuất
6.2. Xác định kế hoạch trồng trọt
6.3. Dự tính năng suất, sản lượng
6.4. Kế hoạch tài chính

Bài 2. Tiêu thụ sản phẩm
1. Đặc điểm của sản phẩm Quế, Hồi, Sả
2. Giới thiệu sản phẩm
2.1. Các cách thức giới thiệu sản phẩm
2.2. Các hình thức giới thiệu sản phẩm
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp thị sản phẩm
3. Bán sản phẩm
3.1. Lựa chọn địa điểm
3.2. Các hình thức bán hàng
3.3. Soạn thảo hợp đồng mua bán sản phẩm

Bài 3. Hạch toán sản xuất
1. Khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hạch toán
2. Hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm
2.1. Khái niệm chi phí sản xuất
2.2. Các loại chi phí sản xuất
2.3. Phương pháp tính chi phí sản xuất
3. Tính giá thành sản phẩm
3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
3.3. Một số giải pháp để hạ giá thành sản phẩm
4. Tính hiệu quả sản xuất
4.1. Xác định doanh thu
4.2. Xác định lợi nhuận

Gửi phản hồi