Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc dứa – Nghề trồng dứa

Trang 1 / 101Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng dứa
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Đinh Thị Đào (chủ biên), Kiều Thị Ngọc, Đoàn Thị Chăm, Nguyễn Hồng Thắm

Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Tưới và tiêu nước cho dứa
1. Xác định nhu cầu nước của cây dứa
2. Tưới nước cho cây dứa
3. Tiêu nước cho cây dứa

Bài 2. Bón phân cho dứa
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây dứa
2. Xác định lượng và tỷ lệ các loại phân bón
3. Bón phân cho dứa
4. Làm cỏ và vn gốc cho dứa

Bài 3. Cắt lá và tỉa chồi
1. Cắt lá
2. Tỉa chồi

Bài 4. Xử lý ra hoa
1. Xác định điều kiện xử lý ra hoa
2. Chọn hóa chất xử lý ra hoa
3. Chuẩn bị trước khi xử lý ra hoa
4. Tiến hành xử lý ra hoa
5. Chăm sóc sau khi xử lý ra hoa
6. Rải vụ thu hoạch dứa