Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chăm sóc măng cụt – Nghề Trồng sầu riêng, măng cụt

Trang 1 / 56Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng sầu riêng, măng cụt
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn:

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Tưới và tiêu nước cho măng cụt
1. Xác định nhu cầu nước của cây
2. Tưới nước cho măng cụt
3. Tiêu nước cho cây

Bài 2. Bón phân cho măng cụt
1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng của cây măng cụt
2. Xác định loại phân bón
3. Chuẩn bị trước khi bón phân cho măng cụt
4. Bón phân cho măng cụt
5. Bón phân cho măng cụt theo nguyên tắc 5 đúng

Bài 3. Tỉa cành, tạo tán cho măng cụt
1. Định hình tán cây
2. Tỉa cành
3. Tạo tán cho măng cụt

Bài 4. Xử lý măng cụt ra hoa sớm và đồng loạt
1. Xác định thời gian cắt cành và đầu cành để tạo đọt non
2. Cắt cành và đầu cành để tạo đọt non
3. Bón phân chuyên dụng để cây ra đọt sớm và đồng loạt
4. Xiết nước (tạo khô hạn) cho măng cụt
5. Tưới nước sau khi tạo khô hạn
6. Xử lý sau khi tưới nước cây không ra hoa
7. Hiện tượng măng cụt bị sượng và cách khắc phục