Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Kỹ thuật trồng và chăm sóc – Nghề Trồng cây có múi

Trang 1 / 86Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây có múi
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: KS. Trần Thị Xuyến (chủ biên), ThS. Ngô Hoàng Duyệt, ThS. Hà Chí Trực, ThS. Nguyễn Thanh Bình

Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Trồng và chăm sóc cam
1. Kỹ thuật trồng cam
2. Kỹ thuật chăm sóc cam

Bài 2. Trồng và chăm sóc bưởi
1. Kỹ thuật trồng bưởi
2. Kỹ thuật chăm sóc bưởi

Bài 3. Trồng và chăm sóc chanh, tắc
1. Kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc tắc (quất)

Bài 4. Trồng và chăm sóc quýt
1. Kỹ thuật trồng quýt
2. Kỹ thuật chăm sóc quýt

Gửi phản hồi